חדשותעסקים

תרו – תוצאות רבעון 2021-3 מראות ירידה מול רבעון מקביל אשתקד

תרו תעשייה רוקחית בע”מ Taro Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE:TARO) (“תרו” או “החברה”) פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות הבלתי-מבוקרות לרבעון ולששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר, 2021.

עיקרי תוצאות הרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2021 – בהשוואה לרבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר, 2020

*המכירות נטו של 132.0 מיליון דולר ירדו ב-10.9 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 62.0 מיליון דולר (47.0% מהמכירות נטו בהשוואה ל-57.1%)

*הוצאות מחקר ופיתוח (“מו”פ”) בסך 12.5 מיליון דולר ירדו ב-4.1 מיליון דולר.

*הוצאות מכירה, שיווק, כלליות ומנהליות (“SG&A”) בסך 23.7 מיליון דולר עמדו בקנה אחד עם הרבעון המקביל אשתקד.

*הסדרים והפסדים בסך 1.4 מיליון דולר קשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים האמריקאי (“DOJ”) בקשר לחקירות בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה”ב.

*הרווח התפעולי של 24.4 מיליון דולר ירד ב-16.5 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד, הרווח התפעולי עמד על 25.9 מיליון דולר לעומת 41.0 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 19.6% בהשוואה ל-28.7%.

*הריבית וההכנסות הפיננסיות האחרות בסך 2.4 מיליון דולר ירדו ב-3.3 מיליון דולר, המשקפים את סביבת הריבית העולמית הנמוכה יותר.

*הוצאות מס של 6.1 מיליון דולר גדלו ב-2.5 מיליון דולר; עם שיעור מס אפקטיבי של 20.7%. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, שיעור המס האפקטיבי עמד על 19.8% לעומת 7.4%.

*הרווח הנקי המיוחס ל-Taro הסתכם ב-23.3 מיליון דולר בהשוואה ל-45.1 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 0.62 דולר לעומת 1.18 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד, הרווח הנקי עמד על 24.7 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל למניה של 0.66 דולר.

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2021 – בהשוואה ל-30 בספטמבר 2020

*המכירות נטו של 279.1 מיליון דולר גדלו ב- 18.6 מיליון דולר.

*הרווח הגולמי של 139.7 מיליון דולר (50.1% מהמכירות נטו בהשוואה ל-56.3%), קטן ב- 6.8 מיליון דולר.

*הוצאות המו”פ של 25.4 מיליון דולר ירדו ב-4.0 מיליון דולר.

*הוצאות המכירה, שיווק, כלליות ומנהלה של 47.7 מיליון דולר גדלו ב- 1.3 מיליון דולר.

*הסדרים והפסדים בסך 61.4 מיליון דולר מורכבים מהתנאיות המשפטית הנוספת בסך 60.0 מיליון דולר (שנלקחה ברבעון הראשון) הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט ו-1.4 מיליון דולר הקשורים להחלטה הגלובלית הנ”ל עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו בנוגע לתעשיית התרופות הגנריות בארה”ב. בשנה הקודמת, סעיפים והפסדים בסך 478.9 מיליון דולר כללו 418.9 מיליון דולר הקשורים להחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה”ב והפרשה נוספת של 60.0 מיליון דולר הקשורה לענייני הגבלים עסקיים אזרחיים מתמשכים מרובי תחומי שיפוט; עם זאת, לא יכול להיות ביטחון לגבי התוצאה הסופית.

*הכנסה תפעולית של 5.2 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי (הפסד) של 408.2 מיליון דולר. בניכוי חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח התפעולי עמד על 66.6 מיליון דולר לעומת 70.7 מיליון דולר, ירידה של 4.1 מיליון דולר, וכאחוז מהמכירות נטו עמד על 23.9% בהשוואה ל-27.2%.

*ריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 5.4 מיליון דולר ירדו ב-7.6 מיליון דולר.

*ההוצאה על מיסים בסך 8.8 מיליון דולר ירדו ב-3.7 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, שיעור המס האפקטיבי עמד על 11.8% לעומת 14.4%.

*הרווח הנקי המיוחס לתרו הסתכם ב-4.5 מיליון דולר בהשוואה לרווח נקי (הפסד) של 389.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך רווח מדולל (הפסד) למניה הסתכם ב-0.12 דולר בהשוואה ל-10.19 דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, הרווח הנקי עמד על 66.0 מיליון דולר בהשוואה ל-74.2 מיליון דולר, ירידה של 8.2 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח המדולל למניה עמד על 1.75 דולר לעומת 1.94 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן 

*תזרים המזומנים (בשימוש) בששת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2021 עמד על 8.0 מיליון דולר. בניכוי ההשפעה של חיובי ההסדר וההפסד בשתי התקופות, תזרים המזומנים שסופק על ידי הפעילות עמד על 94.9 מיליון דולר לעומת 54.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2020.

*נכון ל-30 בספטמבר 2021, המזומנים ושווי ערך מזומנים וניירות ערך סחירים (לטווח קצר וולטווח ארוך), ירדו ב-55.4 מיליון דולר ל-1.5 מיליארד דולר מה-31 במרץ 2021; המשקף את ההשפעה מתשלום למשרד המשפטים כתוצאה מההחלטה העולמית עם משרד המשפטים בקשר לחקירותיו על תעשיית התרופות הגנריות בארה”ב, וגיוס מחדש של 24.9 מיליון דולר.

מר עודאי בלדוטה, מנכ”ל תרו, אמר: “אנו ממשיכים להתמודד עם מגמה כללית מאתגרת בשוק, במיוחד בארה”ב, ובהתאם למוצרים, דפלציה של מחירים ולחץ נמשכים. בעוד הרבעון הנוכחי משקף ירידה במחקר ופיתוח, בעיקר בשל תזמון של מחקרים קליניים, אנו שומרים על צינור פיתוח להשקיע רק במוצרים שהם ברי קיימא. מנקודת מבט של פיתוח עסקי, נמשיך להעריך הזדמנויות הגיוניות מבחינה אסטרטגית ולהישאר ממושמעים בגישה שלנו. אנו שמחים לשים את חקירות הממשלה מאחורינו ולאשר מחדש את מחויבותנו לתוכנית ציות תאגידית איתנה”.

האישורים של FDA ובקשות לאישורים

החברה קיבלה לאחרונה אישורים ממינהל המזון והתרופות של ארה”ב (“FDA”) עבור הבקשות לתרופות חדשות במסלול מקוצר (ANDA) הבאות: Oxymetazoline Hydrochloride Cream, 1%. לחברה יש עכשיו בסך הכול שמונה עשר בקשות ANDA שמחכות לאישור FDA, כולל ארבעה אישורים זמניים.

תרו מסיימת את הסכם הפשרה עם משרד המשפטים

Taro Pharmaceuticals U.S.A., Inc סיימה את הסכם הפשרה שלה עם החטיבה האזרחית של משרד המשפטים והסכם היושרה התאגידית עם משרד המפקח הכללי של משרד הבריאות ושירותי בריאות הציבור האמריקני, שניהם הוכרזו בעבר ב -23 ביולי 2020.

תוכנית רכישה חוזרת של מניות – מקסום ערך לבעלי המניות

ב-4 בנובמבר 2019 הודיעה החברה כי מועצת המנהלים של תרו אישרה רכישה מחדש של מניות רגילות בסך 300 מיליון דולר. אישור רכישה חוזרת מאפשר לחברה לרכוש מעת לעת את מניותיה הרגילות באמצעות רכישות בשוק הפתוח (לרבות תוכניות מסחר לפי סעיף 10b5-1), עסקאות בעקבות משא ומתן פרטי, הצעת רכש או באמצעים אחרים, בהתאם לחוקי ניירות ערך שחלים או מגבלות אחרות. לא נקבעה מסגרת זמן לתוכנית לרכישה חוזרת, וכל תוכנית כזאת אפשר להשעות או להפסיק בכל עת.

במהלך הרבעון, החברה גייסה מחדש 86,696 מניות במחיר ממוצע של 71.34 דולר. על פי ההרשאה בסך 300 מיליון דולר, החברה ביצעה רכישה חוזרת של 954,165 מניות (280,719 במחיר ממוצע של 91.00 דולר ו-673,446 במחיר ממוצע של 74.12 דולר), והותירה 224.5 מיליון דולר שנותרו תחת אישור הדירקטוריון הנוכחי.

החברה מזהירה שהמידע הכספי שלעיל מוצג על בסיס לא מבוקר וכפוף לשינויים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן