חדשותנדל"ן בארץנדל"ן ותשתיות

שיתוף פעולה בין מערכת ההוצאה לפועל ללשכות רישום המקרקעין

פורסמו תקנות ההוצאה לפועל למקרים של מכר מקרקעין בהוצאה לפועל על מנת לוודא את זהות הבעלים הנכון של נכס המקרקעין

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון) התשפ”א – 2021 פורסמו ביום 13.6.21 ויכנסו לתוקף תוך 30 יום ממועד פרסומן.

התקנות עוסקות בשלושה נושאים:

א. הליך של זיהוי החייב, כאשר זהות החייב בנסח הטאבו אינה ברורה וחד חד ערכית.

התקנות עוסקות במקרים של מכר מקרקעין בהליכי הוצאה לפועל, בהם הזכויות רשומות בפנקסי המקרקעין בלא שצוין בצד שם הבעלים מספר הזיהוי, ומטרתן לוודא טרם אישור המכר את זהות הבעלים הנכון של נכס המקרקעין.

לשם כך מוסיפות התקנות בדיקות טרם הגשת בקשות למינוי כונס נכסים על מקרקעין במקרים הבאים: בנסח הרישום לא קיים כלל מספר הזיהוי של בעל המקרקעין; בנסח הרישום מצוין מספר זיהוי שאינו תואם בצורה מלאה את מספר הזיהוי המדויק והמלא של החייב בתיק ההוצאה לפועל; מספר הזיהוי של חייב שהוא יחיד בתיק ההוצאה לפועל, הינו מספר זיהוי שאינו מספר ת.ז אלא, למשל מספר דרכון (כאשר מדובר באזרח זר) וכד’. בכל המקרים האלה יש לוודא כי קיימת התאמה בין פרטי החייב כפי שהם מופיעים בתיק ההוצאה לפועל אל מול הנתונים הקיימים בתיק רשם המקרקעין ובמקרים של חסרי ישות לוודא כי קיימת זהות בין החייב בתיק לבין הבעלים של המקרקעין.

לעיתים יש לרשם המקרקעין את הכלים לזהות את בעל הזכות הרשום. בתיקי רישום המקרקעין ישנו מידע בקשר לבעלים הרשום, לרבות דוגמת חתימה על פי רוב ממסמכי המכר, מקום מגורים, שם האב. לרשם המקרקעין אפשרות לבצע בדיקות נוספות בלתי תלויות, גם מבלי לקבל את המידע מהזוכה בתיק ההוצאה לפועל. את הזיהוי יש לבצע טרם מינוי כונס הנכסים בתיק.

בתקנה 80 א סעיפים קטנים (א)- (ו) נקבעה הפרוצדורה של העברת המידע על תיק שדורש בירור ללשכת רישום המקרקעין. כאשר יש קושי עם זהות החייב באחד משני המקרים: כאשר מוגשת בקשה לביצוע מימוש משכון או משכנתה או מוגשת בקשה למינוי כונס למימוש נכס מקרקעין שעוקל – לשכת ההוצאה לפועל לא תאפשר קידום הליכי הכינוס, עד שהזוכה יגיש ללשכת ההוצאה לפועל את כלל המסמכים הנדרשים לאימות זהות בעל הזכויות בהתאם לנוהלי הזיהוי הקיימים ברשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין (הטאבו). המסמכים יועברו ללשכת רישום המקרקעין הרלבנטית, אשר בתום הבירור תשיב את תוצאות הבירור ללשכת ההוצאה לפועל.

בנוסף, הוספה תקנה המאפשרת לצד הליך הזיהוי, במקרים של רישום נכס לפי מספר דרכון, סמכות לרשם ההוצאה לפועל, לקבל תדפיס כניסות ויציאות מרשות ההגירה והאוכלוסין, בכדי לתת לרשם ההוצאה לפועל כלי נוסף לאימות הנתונים בתיק או לדיווחי הכונס (מיועד בעיקר אך לא רק, לתיקים בהם הזוכה אינו גוף מוסדי, או כאשר עולות טענות שהחייב לא מאותר וכד’).

ב. אי קבלה של תיק כאשר מוגשת בקשה למימוש משכנתא על בסיס הערת אזהרה, והנכס כבר רשום בפנקסי המקרקעין:

עוד נקבע בתקנות, שכאשר הבקשה למינוי כונס נכסים מוגשת על יסוד רישום משכון הרשום ברשם המשכונות, אולם הנכס רשום כבר בפנקסי המקרקעין, הבקשה לא תתקבל כל עוד אין אישור על רישום משכנתא לטובת המבקש.

על אף האמור, רשם ההוצאה לפועל יהיה רשאי מנימוקים מיוחדים שיירשמו, לאשר את פתיחת תיק למימוש משכון כאשר מצורף נסח טאבו, אך לא מצורפת משכנתה, אם תוגש בקשה נתמכת בתצהיר.

ג. מניעות בעלי עניין להשתתף בהליך מכירת מקרקעין:

בתיקון זה, נקבע גם, כי בהליך מכירה על ידי כונס נכסים, יהיו מנועים מלהשתתף בהתמחרות ובהליך, עובדי בתי המשפט ועובדי רשות האכיפה והגבייה ובנוסף גם עובדי הזוכה ועובדי כונס הכנסים, זאת הן בשל החשש לניגוד עניינים והן בשל נראות פני הדברים וגם מאחר ועובדי ב”כ הזוכה וכונס הנכסים וכן עובדי רשות האכיפה והגבייה חשופים למידע אודות תנאי המכרז ולחלקם אף זיקה ישירה למידע פנימי בתיק ההוצל”פ ולהליכי ההתמחרות. יחד עם זאת, ניתן יהיה לאפשר מכירת המקרקעין לאחד מבעלי העניין, מטעמים מיוחדים שירשמו.

קבצים להורדה

תקנות ההוצאה לפועל (תיקון) התשפ”א – 2021סוג הקובץ : pdfמשקל : 171.76 Kb

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן