נדל"ן ותשתיותנדל"ן מסחרי

השפעת התפשטות נגיף הקורונה על ענף הנדל”ן למסחר

נגיף הקורונה התפרץ בחודש דצמבר האחרון בסין ומאז התפשט למדינות נוספות רבות בעולם ואף הוכר כמגיפה עולמית. התפרצותו הובילה בין היתר לתחלואה מוגברת, מגבלות תנועה וסגירת גבולות, אי ודאות כלכלית, תוך שיתוק חלקי, או מלא של מגזרים שלמים, פגיעה בשרשרת היצור והאספקה העולמית וירידה בסחר העולמי. האפשרות של מיתון בכלכלות מובילות בעולם (כולל המשק המקומי) הופכת יותר ויותר סבירה ככל ולא תושג שליטה על קצב התפשטות נגיף הקורונה, ושוקי ההון מגיבים לכך בירידות חדות בשבועות האחרונים.
ההשפעות המשולבות של אירוע זה וההתפתחויות המהירות והגלובליות הינן חסרות תקדים. מגזר הנדל”ן למסחר מושפע באופן מהותי לאור הרגישות לסביבת המאקרו עם עליה משמעותית בשיעורי האבטלה, פגיעה בסנטימנט הצרכנים ובהיקפי הצריכה הפרטית וכנגזר בסביבה העסקית הקמעונאית ובאיתנותן הפיננסית של הקמעונאים.

התפשטות הנגיף בכלכלות שונות בעולם גוזרת השלכות דומות בפעילות העסקית במגזרי הנדל”ן בתחום המסחר
במסגרת התמודדות המדינות השונות במלחמה בהתפשטות נגיף הקורונה, מוחלות הוראות בידוד ברמות שונות, אשר עם הזמן יוצרות נורמה התנהלותית המתפשטת בכלל המדינות, הכוללות הנחיות לבידוד אוכלוסייה, איסור התקהלויות וסגר של בתי עסק, המשפיעים באופן ישיר על ענף הקמעונאות במעגל הראשון ובהתאם על המעגל השני של בעלי הנכסים.
בישראל וברחבי העולם כמו בארה”ב, ובחלק מאירופה ההשפעה הינה סגירת מרבית הפעילות בתוך נכסי הנדל”ן המסחרי ובמקרים רבים אף סגירת כלל פעילות הנכסים.
להערכתנו סגירת חנויות שעלולה להימשך שבועות ויתכן אף חודשים, בתרחישים מסוימים, תחליש באופן מהותי את החוזק הכלכלי של רבים מהשוכרים, ויתכן אף חמור מכך. אנו צופים, כי מרבית בעלי הנכסים ירתמו לעזרת השוכרים ויציעו הקלות בשכר דירה, דחיית שכר דירה והטבות נוספות. יתכן אף וחלק מהדיירים ינקטו בצעדים משפטיים כדי להימנע מתשלום שכר דירה כאשר הנכס סגור מפעילות.

מדובר באירוע מתגלגל ובהתאם מנעד התרחישים רחב
התרחישים השונים מורכבים משני נדבכים עיקריים. הנדבך הראשון הינו משך עצירת הפעילות והיקפה והנדבך השני, אשר מושפע באופן ישיר מעוצמת הנדבך הראשון, הינו רמת התמיכה הממשלתית בפעילות הכלכלית ומהירות הצמיחה ביום שאחרי.
התרחישים השונים נעים החל מהקל שבהם, והוא האטה משמעותית בפעילות העסקית וחזרה איטית והדרגתית של הפעילות העסקית במהלך הרבעון השני, והמחמירים שבהם מצביעים על מספר חודשים רב לפני החזרת הפעילות העסקית ואף אפקט עליות ומורדות בהשבתת משקים לסירוגין בהתאם להתפתחות האירוע וכנגזר כניסת משקים למיתון במהלך שנת 2020.
יצויין כי רמת התרחישים אינה אחידה ושונה מכלכלה לכלכלה, כמו גם מצב הכלכלות השונות בכניסה למשבר זה . לדוגמא, ארה”ב הינה המדינה שעד עתה נוקטת במדיניות הרחבה ביותר, מבחינת היקפה ונדבכיה, על מנת לנסות ולשמר את הפעילות העסקית ולתמוך בכלכלה האמריקאית. כך, התוכנית, נכון להיום שאושרה על ידי הקונגרס האמריקני (CARES Act), כוללת הטבות כלכליות חסרות תקדים של כ- 5.6 טריליון דולר (כ- 25% מה- GDP של ארה”ב), אשר מתוכו סך של כ- 2.1 טריליון הינו על-ידי הרחבה פיסקאלית בדמות הזרמה כספית וזאת בנוסף, לפעילות הבנק המרכזי להזרמת נזילות לשווקים. התמיכה כוללת בין היתר גידול בדמי האבטלה, מענק תזרימי לחלק מהאוכלוסייה, תמיכה בעסקים גדולים שנפגעו במיוחד מהמשבר וכן בעסקים קטנים ובינונים, חלקם בצורת הלוואה אשר צפויה להפוך למענק. להערכת הממשל האמריקני, חבילת הטבות זו צפויה להקל על הפגיעה בפעילות הכלכלית והעסקית ובהתאם צפויה לשמרה לאורך תקופה מסויימת. לגבי מגזר המסחר, הצפי הינו שהקמעונאים, לרבות בתחום ההסעדה, ישמרו את עסקיהם ומרבית עובדיהם, כך שיוכלו לחזור לשגרה מהירה, ומנגד, התמיכה בציבור הרחב צפויה למתן את הפגיעה בצריכה.

רן גולדשטיין סמנכל מידרוג – קרדיט צילום סיוון פרג

דוגמא נוספת הינה ישראל. כיום מדובר על חבילת סיוע של כ- 80 מיליארד ₪ המתפרסת, בין היתר, בתמיכה במערכת הבריאות, תמיכה תזרימית במעגל המובטלים, או היוצאים לחל”ת, שהולך וגדל, ובעסקים שונים כגון מלונאות. כאמור, היות ומדובר באירוע מהיר ומתגלגל, עד עתה טרם ברורה רמת התמיכה והיקפה במגזר העסקי גם בשל מגבלות תקציביות נוכח היעדר קיומה של ממשלה קבועה.
אנו צופים כי לאורך אירוע מתגלגל זה, יהיו שינויים ברמת התמיכה השונות בהתאם להתפתחויות והחלטות בממשלות השונות וגם ביחס לנקודת הפתיחה בהן נכנסו המדינות למשבר, כאשר המשק המקומי מתחיל מנקודת פתיחה נוחה יחסית עם יחס חוב לתוצר מתון.
נכון לעתה, הערכת מודיס הינה, כי התמ”ג המצרפי של מדינות ה- G20 יקטן בכ- 0.5% בשנת 2020 (לעומת גידול של 2.6% שנצפה ערב המשבר) וצפוי לגדול בשנת 2021 בכ-3.2%. אולם גם הערכות אלו נתונות באי ודאות משמעותית ועלולות להשתנות עם התפתחות האירוע.
נכון ליום זה, עדין לא ניתן לצפות את משך המשבר עוצמת האירועים ומלוא השפעתו על הפעילות העסקית בישראל ובעולם.

עיתוי המשבר מוצא את החברות המדורגות הפועלות בענף הנדל”ן למסחר מצוידות במזומנים אשר צפויים לתמוך בפעילותן לפחות בטווח הקצר, ובחלקן אף מעבר לכך; הדי המשבר עלולים להשפיע על פעילות החברות בענף בטווח הבינוני
יש לציין, כי עיתוי המשבר מוצא את החברות המדורגות על ידי מידרוג ברמת מינוף נמוכה יחסית למשבר הפיננסי של 2008-9 וכי החברות הצטיידו במזומנים אשר מאפשרים להן לצלוח לכל הפחות תקופה קצרה ובחלקן אף בינונית. יתרה מכך, חלק מהחברות אף גבו את חודשי השכירות לתקופת הרבעון הראשון, כך שהפגיעה בהכנסותיהן תחל רק מהרבעון השני. אולם, כבר כעת ניתן להעריך בבירור שהתוצאות העסקיות של שנת 2020 יהיו חלשות מהצפוי. רמת הפגיעה עדין אינה ברורה ותלויה במשך הימשכות עצירת הפעילות הכלכלית באזורי פעילות החברות ורמת התמיכה של המדינה בעסקים, כאמור.
הערכתנו הינה, כי אף אם המשבר יגיע לכדי סיום בתקופה הקרובה, הדי המשבר ימשיכו להשפיע על הפעילות העתידית ברמת דמי השכירות, שסביר להניח שיופחתו על מנת לעזור לעסקים לחזור לפעילות שגרתית, ותיתכן אף עליה בשטחים הפנויים גם כתוצאה מפגיעה באיתנותם הפיננסית של השוכרים. בנוסף, צפויה ירידה ברמת הצריכה, אשר תושפע, בין היתר, מעלייה ברמת האבטלה והפגיעה בהכנסה הפנויה שחלק ניכר מהמועסקים יחוו בתקופה זו, עצמאים או שכירים שהוצאו לחל”ת או שקוצץ שכרם. גורמים אלו אף ישפיעו על חוזקם הכלכלי ורמת הפידיונות של השוכרים השונים ויכולתם לעמוד ברמת השכירויות כפי שהייתה ערב המשבר, כאמור.
בטווח הארוך, יתכן כי מהירות חדירת וגידול הפעילות דרך המסחר המקוון תהיה אף גדולה מזו שנצפתה ערב המשבר, זאת נוכח היות ערוץ מסחרי זה מרכזי בפעילות העסקית בימי המשבר, דבר שכאמור עלול אף להשפיע לשלילה בטווח הארוך על הפידיונות בחנויות ואף הצורך בשטחי מסחר.

ככל שהמשבר יימשך לתוך עומקו של הרבעון השני 2020 ואילך גדלה הסבירות שההשפעה על הסביבה הכלכלית של ענף זה תהא משמעותית ביותר ובהתאם היא עלולה להוביל ללחץ על הדירוג של חלק מהחברות. לא מן הנמנע, כי עלול להיווצר לחץ מטה על הדירוג אף קודם לכן, וזאת ככל שהערכתנו תקופת המשבר תהא ארוכה מהאמור או הערכותינו, כי השפעות המשבר על הפעילות העסקית והפיננסית של החברות עלולות להשפיע לשלילה, באופן מהותי, בטווח תחזית הדירוג.
באותה נשימה יצוין, כי החברות בענף אינן מארג אחיד וזהה, כאשר השפעת המשבר על כל חברה שונה בהתאם לפעילותה וחוזקה הפיננסי, המתבטא בנזילות וביכולת לייצר נזילות גם במקרי משבר לאור קיומם של נכסים לא משועבדים ו/או רמת מינוף נמוכה על נכסים ונגישות למקורות מימון.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

Back to top button
דילוג לתוכן