חדשות

תרו מוסרת תוצאות כספיות ל-30 בספטמבר 2023

תרו תעשיות פרמצבטיקה בע”מ (NYSE:TARO) (“תרו” או “החברה”) פרסמה היום תוצאות כספיות לא מבוקרות לרבעון ובתשעת החודשים שהסתיימו ביום 30 בספטמבר 2023.

דגשים ברבעון שהסתיים ב-30 בספטמבר 2023 – לעומת 30 בספטמבר 2022

*המכירות נטו של 148.2 מיליון דולר גדלו, בין היתר, הודות להתאמה חד פעמית ברוטו נטו (“GTN”). בניכוי ההשפעה של התאמות GTN חד פעמיות בשני הרבעונים, הצמיחה במכירות הייתה חד-ספרתית בינונית.

*רווח גולמי של 73.6 מיליון דולר (49.7% מהמכירות נטו) לעומת 47.0 מיליון דולר (36.0% מהמכירות נטו).

*עלייה בהוצאות מחקר ופיתוח (מו”פ) בסך 14.3 מיליון דולר, עלייה של 2.8 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים קליניים.

*הוצאות מכירה, שיווק, כללי והנהלה (SMG&A) בסך 54.5 מיליון דולר כללו חיובים חד-פעמיים מסוימים של 6.1 מיליון דולר הקשורים בעיקר לעבודה שבוצעה על ידי הוועדה המיוחדת, שהוקמה על ידי מועצת תרו כדי לבחון את ההצעה שהגישה Sun Pharmaceutical Industries Ltdב-26 במאי 2023. בניכוי חיובים אלה, SMG&A עמד על 48.4 מיליון דולר לעומת 42.3 מיליון דולר.

*הרווח התפעולי עמד על 4.7 מיליון דולר; בנטרול ההשפעה מהחיובים החד-פעמיים המסוימים, הרווח התפעולי הגיע ל- 10.9 מיליון דולר בהשוואה להפסד תפעולי של (6.8) מיליון דולר ברבעון הקודם.

*הכנסות מריבית והכנסות פיננסיות אחרות של 14.0 מיליון דולר גדלו ב-9.7 מיליון דולר.

*הוצאות מיסים בסך 9.1 מיליון דולר בהשוואה להטבת מס בסך 2.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

*הרווח הנקי הסתכם ב-8.5 מיליון דולר בהשוואה להפסד נקי של 2.8 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה הסתכם ב-0.23 דולר לעומת הפסד למניה של 0.07 דולר. בנטרול ההשפעה של החיובים החד פעמיים הנ”ל, הרווח הנקי היה 14.3 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה עמד על 0.38 דולר.

דגשים בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 לעומת ל-30 בספטמבר 2022

*המכירות נטו של 307.1 מיליון דולר גדלו ב-19.9 מיליון דולר, או 6.9%.

*הרווח הגולמי של 137.7 מיליון דולר (44.8% מהמכירות נטו בכל תקופה) גדל ב-9.1 מיליון דולר.

*הוצאות המו”פ של 30.5 מיליון דולר גדלו ב-7.4 מיליון דולר, בעיקר כתוצאה מגידול במחקרים קליניים.

* SMG&A בסך 110.4 מיליון דולר כלל חיובים חד פעמיים מסוימים בסך 12.3 מיליון דולר (מתוכם 6.2 מיליון דולר מהרבעון הראשון של השנה הנוכחית) הקשורים לחיובים החד פעמיים המסוימים שהוזכרו לעיל. בניכוי חיובים אלה, SMG&A הסתכמה ב-98.1 מיליון דולר, בדומה לרבעון המקביל אשתקד.

*ההפסד התפעולי הסתכם ב-3.2 מיליון דולר; בניכוי ההשפעה של חיובים חד-פעמיים מסוימים, הרווח התפעולי הסתכם ב-9.1 מיליון דולר בהשוואה ל-7.2 מיליון דולר.

*הכנסות ריבית והכנסות פיננסיות אחרות בסך 24.9 מיליון דולר גדלו מ-6.2 מיליון דולר.

*הרווח הנקי הסתכם ב-18.6 מיליון דולר בהשוואה ל-11.3 מיליון דולר, והביא לרווח למניה של 0.49 דולר לעומת רווח למניה של 0.30 דולר. בנטרול ההשפעה של החיובים החד פעמיים הנ”ל, הרווח הנקי היה 29.2 מיליון דולר, וכתוצאה מכך הרווח למניה היה 0.78 דולר.

דגשים בתזרים המזומנים והמאזן 

*המזומנים נטו מפעילות שוטפת בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2023 הסתכמו ב-55.3 מיליון דולר בהשוואה למזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת בסך 37.7 מיליון דולר בששת החודשים שהסתיימו ב-30 בספטמבר 2022.

*נכון ל-30 בספטמבר 2023, מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח קצר וניירות ערך סחירים (הן לטווח קצר והן לטווח ארוך) גדלו ב-40.2 מיליון דולר ל-1.3 מיליארד דולר לעומת 31 במרץ 2023.

החברה מזהירה כי המידע הפיננסי לעיל לשנת 2023 אינו מבוקר ויתכנו בו שינויים.

הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.

כתבות דומות

Back to top button
דילוג לתוכן