תקנון שימוש

אני מצהיר כי כל האמור בתקנון דלהלן מוסכם ומקובל כתנאי לשימוש באתר בלומר ולשירותים הניתנים באמצעות האתר (להלן: “אתר בלומר”):

1. במאמרים, בידיעות, בכתבות, בנתונים הפיננסיים ובכל חומר כתוב ומצולם אחר המתפרסם באתר בלומר , או באמצעות אתר בלומר (ולרבות ניוזלטר, SMS,) אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לרכישת או מכירת ניירות ערך. קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון כלשהו המופיע באתר בלומר הינה על אחריות המשתמש באתר בלבד.

2.  בלומר אינו אחראי בכל דרך שהיא לתכנים, לנתונים, לאלמנטים הויזואליים או לקישורים המופיעים באתרי אינטרנט אחרים, המקושרים בקישוריות דרך כתבות שמתפרסמות באתר בלומר .

3. אין בלומר אחראי לתוכן הנתונים ולנכונות המודעות המתפרסמות באתר בלומר .

4. כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני, מסוג כלשהו, בקשר לכל פרסום, תוכן, כתבה, עיצוב, יישום, קובץ, תוכנה וכל חומר אחר, בין אם מוחשי או מופשט המתפרסם באתר בלומר או מטעמו של אתר בלומר שייך באופן בלעדי ל בלומר . אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, למסור לצד שלישי או לעשות כל שימוש מסחרי או לא מסחרי בנ”ל, בלא קבלת הסכמתו המפורשת של בלומר , מראש ובכתב. אין באמור לעיל לפגוע בזכויותיהם של צדדים שלישיים המפרסמים תכנים באתר בלומר באמצעות הסכמים שונים בין בלומר לבין אותם צדדים.

5. השימוש באתר בלומר מותנה בהסכמה חד משמעית של המשתמש לכל מה שנאמר בתנאי שימוש הכלולים במסך זה, ובהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאי השימוש, הרי שהמשתמש באתר בלומר ו/או כל חלק ממנו יראה כמי שהסכים לתנאי השימוש והתחייב לפעול בהתאם להם.


7. מדיניות הגנת הפרטיות

בלומר יהיה רשאי להשתמש בפרטים שמסר משתמש במסגרת הירשמות לאתר בלומר או הצטרפות ו/או שימוש לשירותים שבאתר וכן בכל מידע שייאסף אודות דפוסי השימוש של המשתמש על ידי התחקות אחר השימוש באתר בלומר (לרבות באמצעות COOKIES) במקרים הבאים:

7.1. לצורך שיפור השירותים, המידע והתכנים שאתר בלומרו/או צדדים שלישיים מציעים ו/או יציעו למשתמש באופן אישי ו/או לכלל ו/או לחלק ממנויי אתר בלומר.

7.2. על מנת ליידע את המשתמש בדבר מוצרים ושירותים שונים העשויים לעניין את המשתמש והנמכרים על ידי אתר בלומר ו/או על ידי צדדים שלישיים. במקרה זה אתר בלומר יהיה רשאי להביא לידיעת המשתמש מידע באמצעות:

7.2.1. כתובת מגורים או כתובת אחרת;

7.2.2. כתובת הדואר האלקטרוני שנמסרה על ידי המשתמש;

7.2.3. לצג הטלפון הסלולרי של המשתמש באמצעות שירות הודעות כתובות על צג הטלפון;

7.2.4. לתיבת הדואר הקולי של מכשיר הטלפון הנייד שברשות המשתמש , ככל שכל הפרטים הנ”ל יימסרו על ידי המשתמש בזמן הביקור באתר בלומר.

7.3. לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי או אחר לצדדים שלישיים לרבות מפרסמים ובלבד שמידע כאמור לא יזהה את המשתמש אישית באופן שמי. ליצירת קשר עם המשתמש במקרה הצורך. לצורך תחזוקת השירות שניתן על ידי אתר בלומר. לצורך מעקב אחר הפעילות של המשתמש באתר בלומר בכפוף להוראות הסכם זה ובכפוף לכל דין.

7.4. אם יבקש המשתמש להפסיק לקבל מידע כלשהו מאתר בלומר בהתאם למפורט לעיל,

אימייל:יוכל הסר את עצמו בלינק שבתחתית האימייל הנשלח (רב-מסר).

דואר וסמס:יוכל לפנות בכל עת לאתר בלומר לכתובת האלקטרונית RemoveMe@blomer.co.il ואתר בלומר ישתדל להיענות לפנייה, הסרה זו יכולה לענות באיחור.

7.5. אתר בלומר יעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי משתמש בהתאם להוראות כל דין ולרבות הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, וכן בהתאם להסכמות והאישורים הניתנים על ידי המשתמש בטופס ההצטרפות לאתר בלומר. אתר בלומר שומר לעצמו את הזכות לשנות ולעדכן מדיניות זו של הגנת הפרטיות.


8. תקנון הוספת תגובות גולשים באתר בלומר

8.1  בלומר מאפשר לגולשים להוסיף תגובות ו/או הודעות מטעמם וכן לעיין בתגובות ו/או הודעות שנכתבו על ידי משתמשים אחרים באתר (להלן- “התגובות”). תוכנן של התגובות הן באחריותו של המשתמש בלבד.

8.2 המשתמש מתחייב כי התגובות שלו באתר לא יפרו הוראות כל דין ו/או לא יכללו כל חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד, תומך, מסייע, מספק הוראות לביצוע או מזהה בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין ו/או כל חומר העלול להטעות צרכן, כמשמעות הדברים בחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981. וכן אין לכתוב כל הודעה, מידע, נתונים, תוכן או כל חומר אחר, שמפר הסכם או התחייבות או זכות כלשהם ו/או מזיק ו/או מאיים ו/או מטריד ו/או פוגע ו/או גזעני ו/או משמיץ ו/או עלול להוות הוצאת דיבה ו/או לשון הרע ו/או עלול לעלות כדי הפרת פרטיותו של אדם אחר.

8.3. המשתמש מצהיר בזאת כי הינו מוותר באופן מפורש על כל טענה לאחריותו של בלומר בכל הנוגע להמלצות ו/או נתונים ו/או מידע..

8.4.  בלומר אינו אחראי לכל שינוי ו/או תיקון ו/או השמטה ו/או חבלה ו/או נזק מכל סוג שהוא שנעשה לתגובה כלשהי שנכתבה ו/או שנשלחה.

8.5. המשתמש מאשר כי אין המידע המופיע בתגובות משמש תחליף למחקר ו/או בדיקה עצמאית ובלומר אינו אחראי לכל פעולה ו/או מחדל מכל סוג ואופן שהוא שיבוצע/לא יבוצע בהסתמך על תגובות הגולשים.

8.6. אין להניח כי הזהות שמייחסים לעצמם המשתתפים בתגובות הגולשים הינה זהותם האמיתית, ואין להניח כי כותבי התגובות יודעים כי המידע שהם מספקים הינו אמיתי ו/או מדויק וכי המידע הוא אכן נכון.

8.7. אין להתחזות לאדם ו/או לכל גורם אחר.

8.8. אין לכתוב מידע העלול לשדל את המשתמשים האחרים ו/או לקדם מטרה בלתי חוקית ו/או שעלולה לגרום לנזק. כמו כן, לא לשלוח חומר הכולל וירוס /ואו תוכנת מחשב העלולה לגרום נזק בלומר ו/או למשתמשים אחרים.

8.9. אין להפר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין במתכוון ובין שלא במתכוון, הוראות כל דין ובפרט את הוראות הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע”מ ו/או כל בורסה אחרת.

8.10. כתיבת תגובה מהווה רשיון ורשות בלתי חוזרת שאינה מוגבלת בזמן וללא תשלום מאת שולח ההודעה לאתר בלומר לעשיית כל שימוש בהודעה ובתוכנה.

8.11. ידוע למשתמש, לכותב ו/או לשולח תגובות כי בלומר וכל נציג מטעמו יהיה רשאי לערוך, לשנות, לתקן, למחוק הודעות – בחלקן, או כולן, להתנגד לפרסום, למנוע את פרסום ההודעה ו/או להוציא כל חומר ו/או מידע ו/או הודעה שנשלחה, הכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של בלומר בלא כל מתן הודעה מראש.

8.12. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה בלומר ו/או מי מטעמו רשאי לפעול כאמור לפי שיקול דעתו המוחלט, לגבי כל מידע ו/או חומר אשר עומד בסתירה ו/או מפר את התנאים המפורטים בכתב זה וזאת ללא שנתן על כך הודעה מראש לכותב ו/או לשולח ו/או למשתמש.

8.13. המשתמש ו/או כותב ו/או שולח התגובות, מסכים בזה ומתחייב לשפות את בלומר בגין כל הוצאה ו/או נזק ככל שיהיו, מחמת תביעה ו/או דרישה שתופנה כלפיו על ידי צד ג’ עקב הפרה של הוראה מההוראות האמורות בכתב זה, ו/או של כל זכות אחרת השייכת לצד ג’ כלשהו, וזאת באשר למידע ו/או לחומר שנשלח ו/או נכתב ו/או נערך על ידו בכל אופן שהוא.

8.14. באם הנך, כמשתמש, מאמין כי מידע ו/או חומר המפורסם על גבי האתר הועתק באופן שפוגע בזכויותיך ו/או יש בתוכן פגיעה אחרת בך ו/או הפרת חוק כלשהו – אנא הודע על כך מיידית לבלומר בצירוף פירוט מלא. בנוסף המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שהתגובות נכתבות על ידי המשתמשים וכי החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לתגובות, לנכונותן, טיבן ו/או איכותן ולכל נזק שיגרם לו ו/או לאחרים מפרסום התגובות ו/או מכל שימוש שיעשה על ידו בתגובות ו/או בתוכנן.

8.15. בלומר אינו אחראי לשמירת פרטיות פרטי המשתמשים, ובנוסף הוא שומר לעצמו את הזכות לחשוף את פרטי המשתמש (ככל שאלו ידועים לו) . מובהר בזאת, כי החברה תהיה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין וכן תהיה רשאית להעביר את פרטיו לכל גורם שיפגע מפרסום התגובה.

8.16. בלומר נוקטת באמצעי זהירות סבירים על מנת לשמור ולשמר את התכנים שאתה מעלה לאתר, למנוע גישה לא מורשית אליהם וכן למנוע פגיעה מכל סוג לרבות מחיקתם עם זאת, בלומר ממליצה לך לגבות את התכנים שאת מעלה ולשמור העתק מהם.

במקרה של פגיעה מכל סוג שהוא בתכנים שלך (לרבות מחיקתם על ידי בלומר ), לא תחול כל אחריות על בלומר ואתה לא תהיי זכאיי לכל פיצוי בגין התכנים שנמחקו או בגין כל נזק אחר בקשר לכך.


9. פעולות

אני מצהיר ומאשר כי בלומר אינה אחראית לתוכן המידע המופיע באתרי הבנקים/ המסחר ו/או לנכונות מידע זה (להלן: “המידע”) ולכל פעולה מכל סוג המתבצעת באתרים אלו וכי לא אטען בכל שלב כל טענה בגין האמור לעיל כנגד בלומר וכל גורם מטעמה. אני פוטר בזה את את חברת בלומר בע”מ ו/או כל גורם מטעמה ו/או בשמה מכל אחריות לכל פעולה שאבחר לבצע באתרי הבנקים, ולכל אובדן הפסד או נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שיגרם, אם יגרם לי, במישרין או בעקיפין, תוך כדי או כתוצאה מתוכן המידע ו/או מהשימוש באתרי הבנקים/מסחר וזאת מכוח כל דין לרבות דיני הנזיקין ועוולת הרשלנות, ודיני החוזים. למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי חברת בלומר בע”מ, מנהליה, עובדיה והפועלים מכוחה, בשמה ומטעמה לא יהיו אחראיים לכל טעות, ליקוי, תקלה או שיבוש הנובעים ממעשים או מחדלים הנעשים באתרי המסחר/ הבנקים. בנוסף אני מאשר ומתחייב בזאת כי חברת בלומר בע”מ אינה אחראית לכל פעולה שאבחר לבצע בענין ניירות הערך, קרנות נאמנות, קרנות השתלמות, קופות גמל, קופות פיצויים ותעודות סל שפרטים לגביהם מוצגים באתר בלומר וכי לבלומר אין כל קשר עם כל פעולה שאבחר לבצע לגבי ניירות ערך ומוצרי ניהול אלו באתרי הבנקים/המסחר, ולרבות מכירה, קניה וכל עסקה מכל סוג שהוא שאבחר לבצע, ואני מוותר על כל טענה נגד בלומר ו/או עובדיה ו/או מורשיה ו/או הפועלים מכוחה.


10 . פורום וקובצות דיון

בלומר מעמידה לרשות הגולשים שירות קבוצות דיון, המאפשרים לגולשים לשוחח בנושאים שונים באמצעות הצגת הודעות ותגובות להודעות של גולשים אחרים. באתר קיימים שני סוגים של קבוצות דיון כאלה – טוקבקים ופורומים. למנהל של פורום יש סמכויות ניהול מיוחדות והוא רשאי (במקביל להרשאתה של בלומר) בין היתר, להגביל את אפשרות הכניסה לפורום שהוא מנהל, וכן להרחיק ממנה משתמשים. כמו כן, לעתים יפרסם המנהל כללי התנהגות החשובים לו באופן מיוחד בקבוצת הדיון שלו. אנא השמע להוראות אלה אך זכור, כי הן אינן גוברות על הוראות תקנון זה אף במקרה של סתירה עמו. אנו ממליצים לך לנקוט במשנה זהירות ולבדוק היטב את תוכן ההודעה בטרם העלאתה לקבוצת הדיון, שכן מרגע שהעלית הודעה ו/או תגובה להודעה של גולש אחר בטוקבק ו/או בפורום לא תוכל לשנותה ו/או להסירה (בין היתר בשל חשש לפגיעה בתכנים של גולשים אחרים ובהתנהלות הסדירה של השירותים המוצעים באתר כיצד משיגים אישור לניהול פורום? גולש שאינו מנהל פורום באתר מתחרה לאתר בלומר , רשאיי לבקש מבלומר היתר לנהל פורום. בלומר תבחן כל בקשה בהתאם לצרכיה, אך אינה מתחייבת להיענות לה. בלומר רשאית לבטל היתר שניתן. גולש אשר יקבל היתר לניהול פורום יעשה זאת מרצונו החופשי ובהתנדבות מלאה והוא לא יהיה זכאיי לכל תמורה (ישירה או עקיפה) מבלומר ולא יתקיימו כל יחסי עובד ומעביד או קבלן ומזמין בין בלומר לאותו גולש.


11. השארת פרטים במסגרת שאלון

ידוע לגולש כי הנתונים המוקלדים על ידי המשתמש במסגרת מילוי השאלון המצוי באתרי בלומר (להלן: “פרטי המשתמש”) מועברים אל חברות מסחריות עם כל לחיצה על כל אחד מהמקשים שלח/אישור/המשך והמשתמש מביע בכל לחיצה כאמור את הסכמתו לכך.

הגולש מצהיר, כי פרטי המשתמש, נמסרים מרצונו החופשי, והוא מסכים ומאשר בזאת לאתר בלומר להעבירם לחברות ו/או לכל גורם אחר, לרבות לצרכים שיווקיים, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה מעת לעת. האמור בסעיף זה, מהווה הודעה עפ”י סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות התשמ”א-1981.

הגולש מצהיר ומסכים, כי כל עוד לא הודיע אחרת ישמשו הנתונים האישיים את החברה, בין היתר, גם לצורכי דיוור ישיר לכתובת מגוריו ו/או לכתובתו האלקטרוניות ו/או באמצעות כל דרך התקשרות אחרת שנמסרה על ידי המשתמש, בהתאם להוראות סעיף 17 לחוק.


12. אבטחת מידע

בלומר ינקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע הנמסר על ידי משתמש . יחד עם זאת בלומר אינו יכול לאבטח את מערכות המידע והתקשורת אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור של צדדים שלישיים. לפיכך בלומר לא ישא בכל אחריות, ישירה או עקיפה, במקרים של גילוי ושימוש במידע הנמסר על ידך הנובע, במישרין או בעקיפין, מחדירות בלתי מורשות של אחרים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים אשר אינם בשליטת בלומר.


13. דברי דואר ופרסום

הנרשם לאחד או יותר משרותי האתר מאשר בעצם רישומו,לחברת בלומר בע״מ, להשתמש בפרטיו כגון מייל, טלפון ושם לשלוח אליו מיילים הודעות ומכתבים הכוללים פרסום עבור החברה עצמה או עבור חברות שמפרסמות באמצעותה. הנרשם מאשר שהוא מבין כי ביום שבו יבקש להפסיק את משלוח הדיוורים השונים, החברה תעשה מאמץ להסירו מהרשימות מהר ככל יכולתה. אולם במידה והמבקש לא מבצע הסרה אוטומאטית (לינקים יעודיים) יתכן וההסרה תתרחש באיחור ניכר מיום הבקשה ועד אז הוא ימשיך לקבל פרסומים כנ״ל.!


14. דין וסמכות שיפוט

14.1. על השימוש באתר בלומר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

14.2. מקום השיפוט הבלעדי והייחודי בגין כל ענין הנובע מהשימוש באתר בלומר לרבות השירותים שניתנים באמצעות הרשמה לאתר, הוא אך ורק בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב.

קראתי את תנאי השימוש באתר בלומר ואני מסכים להם ומאשר כי אפעל בהתאם להם.

התקשרו אלינו

    הנתונים, המידע, הדעות והתחזיות המתפרסמות באתר זה מסופקים כשרות לגולשים. אין לראות בהם המלצה או תחליף לשיקול דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או שיווק השקעות או ייעוץ השקעות – בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל קורא – לרכישה ו/או ביצוע השקעות ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות בין התחזיות המובאות בסקירה זו לתוצאות בפועל. לכותב עשוי להיות עניין אישי במאמר זה, לרבות החזקה ו/או ביצוע עסקה עבור עצמו ו/או עבור אחרים בניירות ערך ו/או במוצרים פיננסיים אחרים הנזכרים במסמך זה. הכותב עשוי להימצא בניגוד עניינים. בלומר אינה מתחייבת להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. בלומר לא תהיה אחראית בכל צורה שהיא לנזק או הפסד שיגרמו משימוש במאמר/ראיון זה, אם יגרמו, ואינה מתחייבת כי שימוש במידע זה עשוי ליצור רווחים בידי המשתמש.
    Exit mobile version